მერიის თანამშრომლები

# თანამდებობის დასახელება სახელი, გვარი ტელეფონის ნომერი
1 მუნიციპალიტეტის მერი დავით შარაშიძე 599995559
2 მერის პირველი მოადგილე მაია კუტუბიძე 551092112
3 მერის მოადგილე მინდია ჟღერია 579776777
  ადმინისტრაციული სამსახური
4 სამსახურის უფროსი-საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი თეა უჯმაჯურიძე 577955543
  საქმისწარმოებისა და საინფორმაციო მომსახურების განყოფილება
5 განყოფილების უფროსი - საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ლიუდმილა მეგრელიშვილი 577959738
6  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში სოფიკო ჩხიკვაძე 577957032
7  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში ლელა ნინიძე 577952026
8  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში ანა გიორგაძე 599039555
  ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
9 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი შალვა მეგრელიშვილი 599002454
10 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კადრების აღრიცხვის და რეკრუტირების საკითხებში   კობა ჯიბლაძე 595117847
11 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კადრების აღრიცხვის და რეკრუტირების საკითხებში   თამარ ოსეფაიშვილი 599226423
  იურიდიული განყოფილება
12 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ბექა შენგელია 577953143
13 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში ნინო ვაჩეიშვილი 577957944
14 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში ბიძინა გიგოლაშვილი 599961892
  საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
15 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში ლილე კვინტრაძე 577226848
  ანალიტიკური განყოფილება
16 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზაზა ბერძენიშვილი 595345053
17 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის საკითხებში მამუკა კილასონია 577953131
  ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილება
18 განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზურაბ კოტრიკაძე 551203004
19 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ლია ხუნდაძე 555204422
20 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში დარეჯან თოლორდავა 599222609
  საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
21  სამსახურის უფროსი-საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მაია გოგოლაძე 551092123
  საბიუჯეტო განყოფილება
22 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზაზა ოსეფაიშვილი 577957969
23  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში  ვაჟა გიორგაძე 577953151
24  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში  ბექა სირაძე 598697645
25 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების საკითხებში ნუგზარი მგელაძე 577957025
  ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება
26  განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნანა ცინცაძე 599270609
27 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახაზინო მომსახურების საკითხებში თამარ ბერიძე 558782882
28 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების საკითხებში ლუბა ჯანბერიძე 577957915
29  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სასაქონლო მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის საკითხებში ნინო გიორგაძე 577957985
30  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ხაზინასთან ურთიერთობის საკითხებში თენგიზ სიხარულიძე 558555681
31  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ხაზინასთან ურთიერთობის საკითხებში მარინა ჟღენტი 577957948
  ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
32  სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გია გიორგაძე 577922992
  ეკონომიკისა და ტურიზმის განყოფილება
33 განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნინო სიხარულიძე 591273030
34 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ეკონომიკური განვითარების საკითხებში ირაკლი მეგრელიშვილი 599176829
35 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ეკონომიკური დაგეგმარების საკითხებში ნოდარი ჟღენტი 599540840
36 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ტურიზმის განვითარების საკითხებში ანა შარაშენიძე 577417810
  ქონების მართვის განყოფილება
37 განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ვალერი ყაჭეიშვილი 577954390
38 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში თენგიზ მეგრელიშვილი 551525616
  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილება  
39 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ლელა მდინარაძე 577957913
40 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებში გიორგი სიმონია 577957030
  საინვესტიციო გარემოს განვითარების განყოფილება
41 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზაზა ცინცაძე 599190159
42 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინვესტიციო ღონისძიებების  დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანალიზის საკითხებში დავით ჟღენტი 595305550
43 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინვესტიციო ღონისძიებების  დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანალიზის საკითხებში ანტონ ბერძენიშვილი 599097728
  არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
  არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილება
44 განყოფილების უფროსი - საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი თეკლა ჯიბუტი 551144633
45 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების საკითხებში ალექსანდრე წიქარიძე 577957958
  ინფრასტრუქტურის განყოფილება
46 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მერაბი ბერძენიშვილი 599176799
47 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში თენგიზ ცენტერაძე 577957959
  მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური
48 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ვლადიმერ გოგიბერიძე 577728844
49 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში ლალი თავაძე 577957900
50 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში შორენა კაჭარავა 577952055
51 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვების  უზრუნველყოფის საკითხებში ვასილ ბერუჩაშვილი 577957986
  ზედამხედველობის სამსახური
52 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ირაკლი ახობაძე 551092099
53 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იერსახისა და დასუფთავების საკითხებში მალხაზ წიქორია 577957024
  მშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილება
54 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზაზა სიხარულიძე 577957001
55 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის საკითხებში ბიძინა ჩიგოგიძე 551283802
56 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარემოს დაცვის საკითხებში კახი მეფარიშვილი 577957010
  სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
57 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ დუმბაძე 591051810
58 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მძიმე ეკონომიურ პირობებში, სტიქიით დაზარალებულთა და შშმ პირთა მომსახურების საკითხებში ქეთი ტრაპაიძე 577957991
  სოციალურ საკითხთა განყოფილება
59 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ივანე ცინცაძე 551092086
60 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის, სოციალურ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებში თეიმურაზ ბენდელიანი 577957902
61 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვისა და ვეტერანთა მომსახურების საკითხებში თინთინ მგალობლიშვილი 577953132
62 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვისა და ვეტერანთა მომსახურების საკითხებში მადონა წასიძე 551008295
63 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -მუნიციპალიტეტის სოციალური მუშაკი ეკატერინე ნიკოლაიშვილი 551092063
  ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება
64 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნინო კაპანაძე 599179594
65 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -ბავშვის უფლებების დაცვის ინსპექტორი ნონა სიხარულიძე 577 61 44 32
  განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური
66  სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი თეა მამალაძე 551200888
67 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში მამუკა სანიკიძე 551770809
68 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში ლია ჩაკალოვი 598408686
69 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის საკითხებში შოთა ცინცაძე 577144436
70 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების საკითხებში ეკატერინე გურჯიშვილი 577972201
  შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური
71  სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ლევან ჩხიკვაძე 577957022
  შიდა აუდიტის განყოფილება    
72 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მაია პაიჭაძე 598103400
73 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის საკითხებში აზა ვაჩეიშვილი 599223021
  სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური
74  სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ვახტანგ მეფარიშვილი 577957995
75 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმიწარმოებისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში ინგა ბერიძე 551121139
  წვევამდელთა  აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება
76 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გურამ ყაჭეიშვილი 577957048
77 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის საკითხებში ლევან ცინცაძე 599191361
78 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის საკითხებში კახი ყაჭეიშვილი 577951985
79 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მიწერისა და კორესპონდენციებზე მუშაობის საკითხებში ლელა სიხარულიძე 599176806
  რეზერვისტთა  აღრიცხვისა და მობილიზაციის განყოფილება
80  განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მალხაზ ოსეფაიშვილი 599360406
81 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რეზერვის სერჟანტების, მიჩმანების და რიგითების აღრიცხვის საკითხებში ნანა სიხარულიძე 599176708
82 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რეზერვის ოფიცერთა აღრიცხვის საკითხებში რუბენ ქორიძე 599176646
საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG