მერიის თანამშრომლები

 

# თანამდებობის დასახელება სახელი, გვარი ტელეფონის ნომერი
1 მუნიციპალიტეტის მერი დავით შარაშიძე 599995559
2 მერის პირველი მოადგილე მაია კუტუბიძე 551092112
3 მერის მოადგილე მინდია ჟღერია 579776777
ადმინისტრაციული სამსახური
4 სამსახურის უფროსი-საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი თეა უჯმაჯურიძე 577955543
საქმისწარმოებისა და საინფორმაციო მომსახურების განყოფილება
5 განყოფილების უფროსი - საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ლიუდმილა მეგრელიშვილი 577959738
6  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში სოფიკო ჩხიკვაძე 577957032
7  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში ლელა ნინიძე 577952026
8  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების საკითხებში ანა გიორგაძე 599039555
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
9 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი შალვა მეგრელიშვილი 599002454
10 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კადრების აღრიცხვის და რეკრუტირების საკითხებში   კობა ჯიბლაძე 595117847
11 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კადრების აღრიცხვის და რეკრუტირების საკითხებში   თამარ ოსეფაიშვილი 599226423
იურიდიული განყოფილება
12 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ბექა შენგელია 577953143
13 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი აქტების პროეტების მომზადებისა და ექსპერტიზის საკითხებში ნინო ვაჩეიშვილი 577957944
14 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამართლებრივი უზრუნველყოფის საკითხებში ბიძინა გიგოლაშვილი 599961892
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება
15 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი იამზე ვაჩეიშვილი 599262502
       
ანალიტიკური განყოფილება
17 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზაზა ბერძენიშვილი 595345053
18 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონაცემების დამუშავებისა და ანალიზის საკითხებში მამუკა კილასონია 577953131
ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის განყოფილება
19 განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზურაბ კოტრიკაძე 551203004
20 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში ლია ხუნდაძე 555204422
21 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადმინისტრაციულ ერთეულებში  მერის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში დარეჯან თოლორდავა 599222609
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური
22  სამსახურის უფროსი-საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მაია გოგოლაძე 551092123
საბიუჯეტო განყოფილება
23 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზაზა ოსეფაიშვილი 577957969
24  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ანალიზის საკითხებში  ბექა სირაძე 598697645
25 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების საკითხებში ნუგზარი მგელაძე 577957025
26 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის შემოსავლების შესრულების საკითხებში მარინა ჟღენტი 577957948
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება
27  განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნანა ცინცაძე 599270609
28 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბანკთან ურთიერთობის და სახაზინო მომსახურების საკითხებში თამარ ბერიძე 558782882
29 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვა ანგარიშგების საკითხებში ლუბა ჯანბერიძე 577957915
30  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სასაქონლო მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის საკითხებში ნინო გიორგაძე 577957985
31  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ხაზინასთან ურთიერთობის საკითხებში გიორგი შენგელია 595430033
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
32  სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გია გიორგაძე 577922992
ეკონომიკის  განყოფილება
33 განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნინო სიხარულიძე 577957983
34 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ეკონომიკური განვითარების საკითხებში ირაკლი მეგრელიშვილი 599176829
35 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ეკონომიკური დაგეგმარების საკითხებში ნოდარი ჟღენტი 599540840
ქონების მართვის განყოფილება
36 განყოფილების უფროსი- საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ვალერი ყაჭეიშვილი 577954390
37 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ქონების მართვის საკითხებში თენგიზ მეგრელიშვილი 551525616
პრივატიზების განყოფილება
38 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ლელა მდინარაძე 577957913
39 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პრივატიზების საკითხებში გიორგი სიმონია 577957030
საინვესტიციო გარემოს განვითარების განყოფილება
40 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზაზა ცინცაძე 599190159
 41 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინვესტიციო ღონისძიებების დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანალიზის

საკითხებში

დავით ჟღენტი 595305550
42 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საინვესტიციო ღონისძიებების დაგეგმვის, განხორციელებისა და ანალიზის საკითხებში ანტონ ბერძენიშვილი 599097728
არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური
       
44 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ურბანული დაგეგმარებისა და სივრცითი მოწყობის საკითხებში    
45 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის რეგულირების საკითხებში ალექსანდრე წიქარიძე 577957958
ინფრასტრუქტურის განყოფილება
46 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გიორგი ბერძენიშვილი 577953149
47 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ინფრასტრუქტურის  საკითხებში მერაბი ბერძენიშვილი 599176799
48 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის საკითხებში თენგიზ ცენტერაძე 577957959
მუნიციპალური შესყიდვების სამსახური
49 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ვლადიმერ გოგიბერიძე 577728844
50 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში ლალი თავაძე 577957900
51 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების საკითხებში შორენა კაჭარავა 577952055
52 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბაზრის კვლევისა და გამარტივებული შესყიდვების  უზრუნველყოფის საკითხებში ვასილ ბერუჩაშვილი 577957986
ზედამხედველობის სამსახური
53 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ირაკლი ახობაძე 551092099
54 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იერსახისა და დასუფთავების საკითხებში მალხაზ წიქორია 577957024
გარემოს დაცვისა და მშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის განყოფილება
55 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ზაზა სიხარულიძე 577957001
56 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის სანებართვო პირობების მონიტორინგის საკითხებში ბიძინა ჩიგოგიძე 551283802
57 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარემოს დაცვის საკითხებში კახი მეფარიშვილი 577957010
სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური
58 სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ დუმბაძე 591051810
59 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მძიმე ეკონომიურ პირობებში, სტიქიით დაზარალებულთა და შშმ პირთა მომსახურების საკითხებში ქეთი ტრაპაიძე 577957991
სოციალურ საკითხთა განყოფილება
60 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ივანე ცინცაძე 551092086
61 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის, სოციალურ, დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა მომსახურების საკითხებში თეიმურაზ ბენდელიანი 577957902
62 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვისა და ვეტერანთა მომსახურების საკითხებში თინთინ მგალობლიშვილი 577953132
63 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვისა და ვეტერანთა მომსახურების საკითხებში მადონა წასიძე 551008295
ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება
64 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ნინო კაპანაძე 599179594
65 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -ბავშვის უფლებების დაცვის ინსპექტორი ნონა სიხარულიძე  
განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახური
66  სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი    
67 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში მამუკა სანიკიძე 551770809
68 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ძეგლთა დაცვის, ტურიზმისა და კურორტების საკითხებში ანა შარაშენიძე 577417810
69 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლების საკითხებში ეკატერინე გურჯიშვილი 577972201
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური
70  სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ლევან ჩხიკვაძე 577957022
71 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის საკითხებში აზა ვაჩეიშვილი 599223021
72 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინსპექტირებისა და შიდა ფინანსური აუდიტის საკითხებში მაია პაიჭაძე 598103400
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის  სამსახური
73  სამსახურის უფროსი- საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი ვახტანგ მეფარიშვილი 577957995
74 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმიწარმოებისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში ინგა ბერიძე 551121139
წვევამდელთა  აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება
75 განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი გურამ ყაჭეიშვილი 577957048
76 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის საკითხებში ლევან ცინცაძე 599191361
77 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანის საკითხებში კახი ყაჭეიშვილი 577951985
78 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მიწერისა და კორესპონდენციებზე მუშაობის საკითხებში ლელა სიხარულიძე 599176806
რეზერვისტთა  აღრიცხვისა და მობილიზაციის განყოფილება
79  განყოფილების უფროსი-საჯარო დაწესებულების II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი მალხაზ ოსეფაიშვილი 599360406
80 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რეზერვის სერჟანტების, მიჩმანების და რიგითების აღრიცხვის საკითხებში ნანა სიხარულიძე 599176708
81 I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი რეზერვის ოფიცერთა აღრიცხვის საკითხებში რუბენ ქორიძე 599176646
საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG