განცხადება ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი სხდომის მოწვევის შესახებ

2014 წლის 14 ივლისს, დილის 10 საათზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის 2014 წლის 3 ივლისის N264/2014 განკარგულების საფუძველზე, მოწვეულია ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პირველი სხდომა შემდეგი

დღის წესრიგით:

1. საკრებულოს პირველი სხდომის გახსნა;

2. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოხსენება;

3. სამანდატო დროებითი კომისიის არჩევა;

4. საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობა;

5. ხმის დამთვლელი დროებითი კომისიის არჩევა;

6. საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა;

7. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის არჩევა;

8. საკრებულოს ფრაქციების დაფუძნების შესახებ.

9. საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარეების არჩევა.

10. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის N1 დადგენილებაში - „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ ცვლილებების შეტანის თაობაზე, - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

11. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

12. გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების დებულებებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ.

13. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო2012 წლის №22დადგენილების-„ჩოხატაურისმუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე.

 

 

საკრებულოს აპარატი

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG