განცხადება

2013 წლის 21 თებერვალს, 12 საათზე ,მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  დარბაზში  ჩატარდება  საკრებულოს სხდომა.

სხდომის დღის  წესრიგი

1. ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის დებულების   დამტკიცების შესახებ”– ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის #1 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: თეა უჯმაჯურიძე

2. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ.

                                                                                                       მომხსენებელი: მალხაზი დოლიძე

3. ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის დებულების   დამტკიცების შესახებ”– ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის #3 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: დავით ჯინჭარაძე

4.  ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და საინვესტიციო გარემოს განვითარების სამსახურის დებულების   დამტკიცების შესახებ”– ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის #5 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: გიორგი ბოლქვაძე

5. ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალურ საკითხთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის N7 დადგენილებაში ცვლელების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: ივანე ცინცაძე

6.  ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების   დამტკიცების შესახებ”– ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის #9 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: გია გიორგაძე

7. ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის მუნიციპალური ქონების მართვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ – ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 30 აპრილის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: მალხაზ დოლიძე

8. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის  გამგეობის  იურიდიული  სამსახურის დებულების   დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: თეა უჯმაჯურიძე

9.  „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თანამდებობის პირთა, საკრებულოს აპარატის მოსამსახურეთა თანამდებობათა დასახელებისა და თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 24 დეკემბრის N50 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე.

                                                                                                        მომხსენებელი: თამაზ ურიდია

10. ,,ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოების საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012  წლის 24 დეკემბრის N51 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

მომხსენებელი: თეა უჯმაჯურიძე

11. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 11 იანვრის №14 დადგენილებაში – „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელი: თამაზ ურიდია

 

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG