სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშოების შესყიდვაზე შესასყიდი ფასების მოკვლევა

განცხადება

  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია აწარმოებს სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშოების შესყიდვაზე შესასყიდი ფასების მოკვლევას.

  მიმწოდებლებმა, რომლებიც დაინტერესებულია აღნიშნული შესყიდვით ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერიის შესყიდვების სამსახურში ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  უნდა წარმოადგინონ:

  1. მიმართვა;
  2. ამონაწერი მეწარმეთა და არეასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;
  3. ანგარიშის ნომერი ბანკიდან;
  4. ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
  5. საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი;

  ფასთა მოკვლევის წესი:

  შესასრულებელი სამუშაოების სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ელექტრონული ფოსტის საშუალებით (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) დაეგზავნება არანაკლებ სამ მიმწოდებელს, რომლებმაც უნდა წარმოადგინოს დოკუმენტაციის მიღების დღიდან 3 კალენდარული დღის ვადაში თავისი განფასებული ხარჯთაღრიცხვა, არაუმეტეს შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებისა.

  ხელშეკრულება დაიდება იმ მიმწოდებელთან, რომელიც დააფიქსირებს შესყიდვის დაბალ ფასს.  თუ მიმწოდებლების მიერ წარმოდგენილი ფასები იქნება ერთნაირი, მაშინ ხელშეკრულება გაუფორმდება იმ მიმწოდებელს, რომელმაც პირველმა გადმოაგზავნა დოკუმენტაცია ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

  აღნიშნულ შესყიდვასთან დაკავშირებული განახლებული ინფორმაცია გამოქვეყნდება.

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG