სკოპინგის განცხადება - სს „სუფსა ენერჯის“ მდ. ბარამიძისწყალზე 7.8 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ბარამიძე ჰესი“-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და
ექსპლუატაცია;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „სუფსა ენერჯი“;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი:
საჯარო განხილვის დრო: 2021 წლის 2 მარტი, 14:00 საათი;
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო.
საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:
https://mepameet.webex.com/mepameet/j.php?MTID=m39834bc4927d4eb95fb504ccd993bb64
შეხვედრის ნომერი: 181 677 6986
შეხვედრის კოდი: 987654321
იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ახალი კორონავირუსის
გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა
სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად
ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში”
განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0),
რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული
პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის
გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული
საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო
განხილვა გაიმართება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების
გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და
მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.
საჯარო განხილვაში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის
ელექტრონული საშუალების Webex-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია
განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ.
აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური
კომპიუტერითა და ლეპტოპით. (დამატებით გაცნობებთ, რომ შეხვედრაზე
დასწრებისთვის სავალდებულოა ელექტრონული ფოსტის გამოყენება).
სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები
შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021
წლის 10 მარტამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ.
ფოსტის მისამართზე: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

სკოპინგის ანგარიში 

საავტორო უფლებები დაცულია (с) ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, 2012
Joomla template by TG